QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS YÊN MINH

Tr­êng THCS Yªn Minh ®­îc thµnh lËp th¸ng 7 n¨m 1969. Ngµy ®Çu thµnh lËp tr­êng chØ cã 2 líp 5, 1 líp 6 vµ 1 líp 7. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng lóc nµy qu¸ khã kh¨n, c¸c thÇy c« ph¶i tù dùng nhµ tranh, v¸ch nøa ®Ó lµm líp häc. Trong thêi gian nµy, do chiÕn tranh cña ®Õ quèc MÜ x©m l­îc, vïng Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ trë thµnh t©m ®iÓm d÷ déi cña chiÕn tranh, m¸i tr­êng THCS Yªn Minh ®· dang réng vßng tay ®ãn nhËn häc sinh VÜnh Linh- Qu¶ng TrÞ ( th­êng gäi lµ häc sinh K8). §Õ quèc MÜ leo thang ph¸ ho¹i miÒn B¾c, khã kh¨n chång chÊt khã kh¨n, c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn, chiÕn tranh ¸c liÖt, thÇy vµ trß ®Õn líp ph¶i ®éi mò r¬m, ®eo tói b«ng b¨ng. Nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o cña thÇy Ph¹m V¨n §oµn- HiÖu tr­ëng, cïng víi sù nhiÖt t×nh, t©m huyÕt cña 6 thÇy c« gi¸o ®· dÇn ®­a phong trµo d¹y vµ häc vµo nÒn nÕp. Häc sinh ham ®Õn líp, say mª häc tËp, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n rÊt phÊn khëi.

§Õn n¨m 1972 nhµ tr­êng ®· tham m­u víi §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, vËn ®éng nh©n d©n, ng­êi gãp c«ng, ng­êi gãp cña x©y dùng thªm ®­îc 2 phßng häc nhµ ngãi, sè líp lóc nµy còng t¨ng lªn 1 líp 6 n©ng tæng sè lªn 5 líp.

Tõ n¨m 1973 - 1975 phong trµo thi ®ua d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng diÔn ra s«i næi, chÊt l­îng ngµy cµng n©ng cao, quy m« líp ®­îc më réng lªn 6 líp. Giai ®o¹n mµ c¶ n­íc lªn ®­êng ®¸nh MÜ. NhiÒu häc sinh cña nhµ tr­êng nghe theo tiÕng gäi cña §¶ng ®· viÕt ®¬n tßng qu©n. Ngµy tiÔn c¸c em lªn ®­êng c¸c thÇy c« bïi ngïi l­u luyÕn, trß ra ®i thÇy ë l¹i ®Òu mang trong lßng quyÕt t©m hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô. Trong sè nh÷ng häc sinh ®ã cã häc sinh Hoµng Trung Thµnh- th«n Néi Hoµng ®· vinh dù ®­îc nhµ n­íc trao tÆng danh hiÖu Anh hïng lùc l­îng vò trang nh©n d©n, nhiÒu häc sinh kh¸c trë vÒ dï trªn m×nh ®Çy th­¬ng tÝch cña bom ®¹n vÉn ®ãng gãp phÇn søc lùc cßn l¹i x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc, nhiÒu häc sinh sau nµy ®· trë thµnh sü quan cao cÊp, b¸c sü, kü s­, c¸n bé chñ chèt cña quª h­¬ng Nam §Þnh. Nh÷ng häc sinh tr­íc kia vµ hiÖn nay cña nhµ tr­êng THCS Yªn Minh ®Òu xøng ®¸ng lµ con em cña mét x· anh hïng.

Tõ n¨m 1976 theo chñ tr­¬ng cña ngµnh Gi¸o dôc, x©y dùng cÊp häc c¬ së nªn hai tr­êng cÊp I, cÊp II ®­îc s¸t nhËp thµnh tr­êng PTCS Yªn Minh do thÇy Ph¹m v¨n §oµn tiÕp tôc lµm hiÖu tr­ëng. Trong thêi k× nµy víi sù cè g¾ng cña thÇy vµ trß, nhµ tr­êng liªn tôc ®¹t danh hiÖu tiªn tiÕn vÒ phong trµo gi¸o dôc cña huyÖn ®­îc c¸c cÊp tÆng nhiÒu giÊy khen, b»ng khen.

§Õn n¨m häc 1989- 1990 tr­êng ®­îc t¸ch thµnh hai ®¬n vÞ Tr­êng PT cÊp I Yªn Minh vµ tr­êng PT cÊp II Yªn Minh, lóc nµy tr­êng PT cÊp II do thÇy TrÞnh Tr­êng Thµnh lµm hiÖu tr­ëng.

Tõ n¨m 1990 ®Õn nay nhµ tr­êng lu«n ®­îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ tiªn tiÕn, ®Æc biÖt n¨m häc 2002- 2003 d­íi sù l·nh ®¹o cña thÇy hiÖu tr­ëng Ph¹m M¹nh Tu©n víi sù cè g¾ng cña thÇy vµ trß, chÊt l­îng nhµ tr­êng cã nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c vµ cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc vÒ chÊt l­îng båi d­ìng häc sinh giái, thi vµo THPT.

Hµng n¨m nhµ tr­êng lu«n tæ chøc häc t©p, héi gi¶ng, héi th¶o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô s­ ph¹m ®¸p øng kÞp sù ph¸t triÓn cña x· héi. V× vËy chÊt l­îng nhiÒu k× kiÓm tra nhµ tr­êng ®øng trong tèp ®Çu cña huyÖn, nhiÒu cuéc thi nhµ tr­êng tham gia vµ ®¹t gi¶i cao cÊp tØnh nh­ thi “KÓ chuyÖn theo s¸ch” ®¹t gi¶i nh× , t×m hiÓu “750 n¨m Thiªn Tr­êng Nam §Þnh” ®¹t gi¶i ba , ‘Em yªu lÞch sö ViÖt Nam” ®¹t gi¶i nh×, viÕt SKKN ®¹t gi¶i ba, bµi thi “D¹y häc víi chñ ®Ò tÝch hîp” ®¹t gi¶i ba. C¸c thµnh tÝch nhµ tr­êng ®¹t ®­îc lµ nhê sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng, UBND huyÖn, PGD & §T

B­íc tiÕp sù nghiÖp trång ng­êi cña c¸c bËc cha anh, ngµy nay tËp thÓ s­ ph¹m tr­êng THCS Yªn Minh lu«n ®em hÐt t©m huyÕt, trÝ tuÖ phÊn ®Êu ®­a nhµ tr­êng ph¸t triÓn toµn diÖn trë thµnh l¸ cê ®Çu trong phong trµo gi¸o dôc cña huyÖn nhµ.!

Yªn Minh, th¸ng 10 n¨m 2017